• Jahro
 • AR4610
 • Parlante Jahro: 4”x 6”
 • Potencia 80 WATTS
 • 40RMS
 • Impedancia 4 Ohms

Parlante Jahro 4x6 Ar4610

Sin stock
Parlante Jahro 4x6 Ar4610
 • Jahro
 • AR4610
 • Parlante Jahro: 4”x 6”
 • Potencia 80 WATTS
 • 40RMS
 • Impedancia 4 Ohms