• AR6925
  • Parlante Jahro: 6”x 9”
  • Potencia 150 WATTS
  • 75 RMS
  • Impedancia 4 Ohms

Parlante Jahro 6x9 Ar6925

Sin stock
Parlante Jahro 6x9 Ar6925
  • AR6925
  • Parlante Jahro: 6”x 9”
  • Potencia 150 WATTS
  • 75 RMS
  • Impedancia 4 Ohms